دفتر آمار و اطلاعات و GIS
شرح وظايف
• ساماندهي آمارهاي ثبتي ، مربوط به سازمان هاي اداري استان در چارچوب نظام آمارهاي ثبتي كشور

• نظارت بر انجام آمارگيري ها و سرشماري هاي مركز آمار ايران كه توسط دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه استان انجام مي گيرد .

• جمع آوري آمارهاي ثبتي و تهيه ، تدوين و انتشار آمارنامه استان در قالب چارچوب سازگار و واحد با استفاده از تعاريف و مفاهيم استاندارد شده در مركز آمار ايران

• جمع آوري نيارهاي آماري دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريزي استان

• تهيه و اجراي طرح هاي آماري مورد نياز استان در چارچوب نظام آماري

• تجزيه و تحليل نتايج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي آنها براي انتشار

• ارايه خدمات آماري مورد نياز سازمان هاي اداري و مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ديگر متقاضيان در سطح استان

• راهنمايي فني به گروه ها و كارشناسان آماري واحدها و سازمان هاي استاني

• بهنگام سازي چارچوب هاي آماري طبق دستور العمل هاي مركز آمار ايران

• انجام تحيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و طرح هاي اعتبارات

• هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي استان

• ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) و پايگاه اطلاعات آماري .

• تهيه و بهنگام سازي نقشه ها و لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز استان ها هماهنگ با فعاليت هاي سازمان نقشه برداري كشور

• جمع آوري و تدوين نيازهاي اطلاعاتي پايگاه اطلاعات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان

• تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي شهري و روستايي براي طرح هاي آماري

• برنامه ريزي به منظور ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) و پايگاه اطلاعات آماري استان با همكاري معاونت هاي مربوط در سطح استانداري
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal