دفتر آمار و اطلاعات و GIS
بخش بهداشت و درمان

رديف

عنوان اطلاعات بهداشتي درماني

1385

1386

1387

واحد

استان

كشور

استان

كشور

استان

كشور

1

تعداد مؤسسات درماني فعال

22

773

21

799

22

 

باب

2

تعداد تختهاي موجود در مؤسسات درماني فعال

1672

116474

1748

119902

1807

 

تخت

3

تعداد مؤسسات درماني فعال وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

14

505

13

528

13

 

باب

4

تعداد تختهاي موجود در مؤسسات درماني فعال وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

1277

79772

1328

81814

1343

 

تخت

5

تعداد مراكز بهداشت شهري

137

5786

158

6076

72

 

مركز

6

تعداد مراكز بهداشت روستايي

70

2502

74

2558

74

 

مركز

7

تعداد خانه هاي بهداشت فعال

624

17130

633

17151

625

 

خانه

8

تعداد روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت

2966

-

2966

-

2966

 

پارچه

9

جمعيت تحت پوشش خانه هاي بهداشت

694535

21700965

719224

-

700302

 

نفر

10

تعداد آزمايشگاه هاي استان

94

4414

103

4551

130

 

مركز

11

تعداد داروخانه هاي استان

169

7358

168

7601

170

 

باب

12

تعداد مركز پرتونگاري در استان

37

2227

43

2292

48

 

مركز

13

تعداد مركز توانبخشي در استان

75

2704

67

3042

65

 

مركز

14

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

6544

321544

7141

324759

7277

 

نفر

15

تعداد كل پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

621

29937

595

30236

618

 

نفر

16

تعداد پزشك عمومي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

329

13485

298

13620

380

 

نفر

17

تعداد پزشك متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

230

12258

238

12380

175

 

نفر

18

تعداد دندانپزشك شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

39

2786

39

2814

44

 

نفر

19

تعداد داروساز شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

23

1327

20

1340

19

 

نفر

20

تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

3964

173076

4220

174806

4333

 

نفر

21

تعداد واكسيناسيون انجام شده در مؤسسات و مراكز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي

222124

23055000

352120

23443000

703821

 

مورد

تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal