دفتر آمار و اطلاعات و GIS
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصليمنواصلي
استانداري
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با لرستان</span>آشنايي با لرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كليات</span>كليات
تاريخ لرستان
سرزمين ، آب و هوا
تقسيمات كشوري و همسايگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جمعيت و نيروي انساني </span>جمعيت و نيروي انساني
جمعيت
نيروي انساني
عشاير طوايف و ايلات
قابليت ها و توانمنديها
مهمترين صنايع دستي
جاذبه هاي گردشگري
زمينه هاي سرمايه گذاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با دفتر</span>آشنايي با دفتر
تاريخچه
سازمان و تشكيلات
اطلاعات مدير
خط مشي كيفيت
اطلاعات كارشناسان
شرح وظايف
قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت ها</span>فعاليت ها
طرح هاي آماري
حساب هاي اقتصادي
بهنگام رساني نقشه آماري
MIS
سيستم هاي اطلاعات مكاني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات و انتشارات</span>محصولات و انتشارات
تقسيمات سياسي استان
سالنامه هاي آماري
ماهنامه پيام توسعه
نماگرهاي آماري
گزيده شاخص ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
فصلنامه خبري تحليلي GIS
حساب هاي اقتصادي
نقشه هاي آماري
ساير گزارشات و نشريات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات آماري</span>اطلاعات آماري
سرشماري نفوس و مسكن
سرشماري كشاورزي
سرشماري كارگاههاي صنعتي
سرشماري عشاير كوچنده 1387
جمعيت و نيروي انساني
آب ، هوا و اقليم
شاخص قيمت ها
هزينه و درآمد خانوار
فرهنگ ، هنر و تربيت بدني
بخش كشاورزي
بخش خدمات
بخش صنعت و معدن
بخش بهداشت و درمان
بخش آموزش
بخش ساختمان و مسكن
بخش بازرگاني و گمرك
بخش ارتباطات
بانك ها و بيمه
بخش راه و ترابري و حمل و نقل
بهزيستي و تأمين اجتماعي
حسابهاي اقتصادي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> گروه كارشناسي</span> گروه كارشناسي
آيين نامه ها و مقررات
اعضاء
مصوبات
طرح ها و پروژه ها
فعاليت هاي انجام شده
فصلنامه خبري تحليلي GISPowered by DorsaPortal