دفتر آمار و اطلاعات و GIS
تاريخچه

درسال 1297 هجري شمسي به منظور ثبت وقايع چهارگانه ، اداره ثبت احوال كشور تاسيس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد ، فوت ، ازدواج و طلاق توسط اداره مذكور ، ضرورت اطلاع از جمعيت كشور و تعيين سازماني كه به جمع آوري اين اطلاعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد كه در سال 1303 هجري شمسي آيينامه اي به تصويب برسد و در اين آيينامه اداره ايي مسول آمار ، و وظايف آن مشخص شود . براساس اين مصوبه مسوليت جمع آوري و متمركز كردن آمارهاي مورد نياز به عهده وزارت كشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال 1318 هجري شمسي اولين قانون سرشماري در مجلس شوراي ملي تصويب شد.

در اجراي اين قانون سرشماري نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 هجري شمسي در 33 شهر كشور به تدريج به اجرا درآمد.

دراسفند ماه سال 1331 هجري شمسي سازمان همكاري آمار عمومي تشكيل شد و در فروردين ماه سال 1332 هجري شمسي ، قانون آمار و سرشماري به تصويب رسيد.

دراين سال اداره آمار و سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان همكاري آمار عمومي ملحق شد. به اين ترتيب براي اولين بار سازماني كه منحصراٌ وظيفه جمع آوري آمار را به عهده داشت به وجود آمد كه در سال 1334 هجري شمسي به اداره آمار عمومي ، وابسته به وزارت كشور ، تغيير نام يافت و اين اداره درسال 1335 هجري شمسي اولين سرشماري عمومي نفوس را در كل كشور به اجرا درآورد. با تاسيس اداره آمار عمومي ، فعاليتهاي آماري وارد مرحله جديدي شد و همه ساله طرحهاي گوناگون آماري در زمينه هاي مختلف اجتماعي - اقتصادي به اجرا درآمد كه اهم آنها به شرح زير است :

- آمارگيري كشاورزي در سال 1339

- آمارگيري نمونه اي نفوس در سال 1342

- سرشماري صنعتي در سال 1342

- آمارگيري بودجه خانوار در سال 1342

نياز روزافزون دستگاههاي برنامه ريزي كشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همكاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليدكننده آمار با دستگاه برنامه ريزي ، موجب شد تا براساس قانون 1344 هجري شمسي ، اداره آمار عمومي از وزارت كشور جدا و با نام مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود . مقرر شد واحدهاي استاني سازمان برنامه و بودجه نيز تأسيس گردد كه در اين سازمان يك معاونت مستقل و سازماندهي شده به نام معاونت آمار و اطلاعات ايجاد گرديد كه امور آماري كشور را در دوسطح ملي و منطقه اي در سطح استان هاي كشور به انجام مي رساند . اين معاونت تركيبي از 3 كارشناس مسئول و چندين كارشناس و آمارگير و كمك كارشناس بود كه به فراخور حجم عمليات آماري استاني با هم به لحاظ تعداد كارشناسان تفاوت هايي داشتند.

درسال 1379 سازمان برنامه و بودجه كشور با سازمان امور اداري و استخدامي كشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فعاليت خود را ادامه داد.

در تشكيلات سازمان جديد هم كماكان معاونت آمار و اطلاعات استان ها نه تنها حفظ شد بلكه در سطح كارشناسي گستردگي بهتري يافت و چهار گروه تخصصي زير نيز در آن ايجاد شد :

1 – گروه نقشه و GIS

2 – گروه جمع آوري آمارهاي عمومي و ثبتي

3 – گروه استخراج آماري

4 – گروه تهيه حساب هاي اقتصادي

در سال 1386 سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تغيير كرد.
و مركز امار ايران به معاونت مذكور ملحق و در استان ها سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي در تشكيلات استانداري ها ادغام و دفاتر آمار و اطلاعات استانداري زير نظر معاونت برنامه ريزي استانداري ها ايجاد گرديد كه مشتمل بر يك مدير كل يك معاون دفتر و به فراخور گستردگي استان ها بين 15 تا 18 نفر ديگر در تشكيلات اين دفتر پيش بيني پست سازماني گرديد.
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal