دفتر آمار و اطلاعات و GIS
سيستم هاي اطلاعات مكاني
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

سيستمي است متشكل از نرم افزار ، سخت افزار، داده ها و مديريت داده ها كه اطلاعات توصيفي (غير گرافيكي) يا داده هاي مرجع شده به زمين را به عوارض هندسي (گرافيكي ) نقشه متصل مي كند. اين سيستم امكان طيف وسيعي از پردازش هاي اطلاعاتي و عمليات نمايشي را همراه توليد ، آناليز و مدلسازي بر روي نقشه بوجود مي آورد.

اجزائ GIS

1 ـ داده هاي مكاني بر روي مديا هاي كامپيوتري

2 ـ سخت افزار و نرم افزار براي جمع آوري ،‌ذخيره يابي ، پردازش و نمايش اطلاعات

3 ـ افراد متخصص براي كار با سيستم و استفاده از اطلاعات

4 ـ ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي(براي پروژه هاي بزرگ)

5 ـ مدل ها ، رويه ها و تئوري ها براي پشتيباني سيستم

6 ـ زير ساخت هاي سيستم (سايت هاي كامپيوتري ،‌شبكه ،‌وسايل ارتباطي و...)

((( بندهاي 3 تا 7 از اجزائ مديريت داده هاي مكاني هستند)))انواع داده هاي جغرافيايي
- داده هاي هندسي يا مكاني RASTER IMAGE DATA

Classified remotely sensed data
داده هاي خيلي جزيي طبقه بندي شده
Rasterized polygone

منحني تصوير
Interpolation

الحاق،درج
Scanned map

نقشه اسكن شده

- داده هاي برداري ( VECTOR DATA)

Digitized maps

نقشه هاي رقومي
photogramMetric data files

داده هاي تهيه شده از روي عكس هاي هوايي- مدل هاي ارتفاعي رقومي


اندازه گيري و مساحي از روي عكس هوايي
Photogrammetry

همبستگي خودكار


automated correlation

- داده هاي توصيفي

داده هاي حرفي – عددي در جدول هاي بانك اطلاعاتياهميت داده هاي جغرافيايي بر اساس دوجنبه زير است :

1 – جمع آوري آنها نيازمند زمان وهزينه زياد است.

2 – دقت نتايج بدست آمده از تحليل هاي مكاني وابستگي صرف به دقت داده هاي مكاني دارد .

مراحل طراحي ، اجرا و پياده سازي GIS

1 – تحليل نيازمندي ها و انتظارات كاربر

2 – مدل سازي داده ها و طراحي نرم افزاري براي كاربردها

- هدف از مدل سازي داده ها ، طراحي يك طرح جامع براي بانك اطلاعاتي است.

- مدل موفق ، ارتباط بين طراح و كاربر را برقرار مي سازد و خواسته هاي كاربر را به صورت تئوريك حل مي كند.

3 – پياده سازي

پياده سازي يعني انتقال مدل داده ها و نرم افزار هاي طراحي شده بر روي يك سيتم بانك اطلاعاتي فعال بر روي يك سخت افزار خاص و تحت كنترل DBMS((DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM

پياده سازي زماني موفق است كه قادر به انعكاس تصميمات متخذه در مرحله طراحي باشد.

4 – تست وآزمون

5 - حفظ ونگهداريقابليت هاي GIS در كنترل ، تجزيه وتحليل داده ها و حمايت از تصميم گيري

آنچه كه GIS را از ديگر سيستم هاي اطلاعاتي متمايز مي سازد ، وجود توابع تحليلي مكاني است. اين توابع داده هاي مكاني و اطلاعات توصيفي و يا غير مكاني موجود در پايگاه داده هاي GIS را ، براي جوابگويي به سئوالات در دنياي واقعي ، بكار مي برند .

GIS به عنوان ابزار حمايت از تصميم

ما همواره مجبور به اخذ تصميماتي هستيم كه نياز به دانشي در باره محيط پيچيده اطرافمان دارد. ولي چون اطلاعات ما هيچ گاه كامل نيست ناچار به تصميم گيري با اطلاعات ناقص هستيم . نهايتاً در اين شرايط ما فقط اطلاعات مناسب را انتخاب و يك مدل مفهومي از دنيا را براي خود مي سازيم.

مدل عبارت است ازمجموعه اي از روابط يا اطلاعات درباره دنياي واقعي و مدل مفهومي عبارتست از درك ما از پديده ها و چگونگي رفتار با آنها. وقتي بخواهيم در باره دنياي واقعي تصميم گيري كنيم به مدل خود مراجعه نموده كه بسيار ساده تر از دنياي واقعي است . علت سادگي اين مدل نسبت به دنياي واقعي اين است كه ما اطلاعاتي را در آن قرار داده ايم كه مورد نياز ما است و از قرار دادن ساير جزئيات كه به آنها نياز نداريم صرف نظر نموده ايم.

فرآيند استفاده از GIS در تصميم گيري به شكل زير نشان داده شده است .
(اين فرآيند از دنياي واقعي شروع و به دنياي واقعي ختم مي شود)
 
 
 

تصورات غلط

واقعيت هاي سيستم

GIS سريعاً تمام مشكلات را حل خواهد كرد

حل صحيح مشكلات بستگي به انجام تحليل دقيق نيازمندي ها و برآورد حد انتظارات از سيستم دارد . حفظ روال منطقي پياده سازي GIS و پيروي از اصول ضروري است.

GIS   ارزان است

پياده سازي GIS تنها خريد سخت افزار و نرم افزار نيست . تهيه داده هاي جغرافيايي ، آموزش و تربيت منابع انساني نيز در فهرست اقلام ضروري قرار دارند.

 

وقتي يك دكمه را فشار دهيم تمام خواسته هاي ما ظاهر مي شود

براي استفاده از قدرت GIS   داشتن استراتژي هاي سازماني ضروري است . برخورداري از دانش تخصصي و راهكارهاي دستيابي به حل مسائل كه GIS در اختيار ما مي گذارد ، لازمه پياده سازي GIS است . GIS   ابزار مديريت و تصميم گيري است نه مدير و تصميم گيرنده

GIS  خيلي فوري و با زمان كم راه اندازي شده و همه اطلاعات مكاني موجود قابل اعتمادند

اطلاعات مكاني ركن اساسي GIS   هستند . اطلاعات مكاني تابع شرايط كيفي خود بوده و بايد از اين لحاظ مورد ارزيابي قرار گيرند(دقت ومقياس،‌زمان برداشت، منبع تهيه و ...)

هدف اصلي ، ايجاد GIS   است و استفاده از آن در مرحله بعدي قرار دارد.

GIS براي پاسخ به سئوالات و نيازها معلوم و تحليل شده بوجود مي آيد . هدف دستيابي به جواب سئوالات و رفع نيازهاي كاربران است.

 
با عنايت به مطالب فوق انتخاب سخت افزار و نرم افزار در ابتدا كار صحيحي نيست . بلكه پس از طراحي مدل مفهومي و در ابتداي مرحله پياده سازي ساختار اطلاعاتي و با لحاظ كردن مسايل مطرح در طراحي مدل داخلي و تست و آزمايش سيستم ، بايد نسبت به انتخاب نرم افزار و سخت افزار اقدام كرد.

توسعه و ترقي بيشتر و مطمئن تر ما حصل همكاري است ، نه مسابقه !

اداره كل آمار واطلاعات استانداري لرستان
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal