دفتر آمار و اطلاعات و GIS
سالنامه هاي آماري
 
pasting


سالنامه آماري استان لرستان

فهرست

1392


1393
پيشگفتار
 
پيشگفتارفصل 1 - سرزمين و آب و هوا


فصل 2- جمعيت

فصل 4 - كشاورزي ، جنگلداري و شيلات

[4ـ 92]
فصل 5 - معدن

[92-5]
فصل 6 - نفت و گاز

[92-6]
فصل 7 - صنعت

[92-7]
فصل 8 - آب و برق

[92-8]
فصل 9 - ساختمان و مسكن

[92-9]
فصل 10 - بازرگاني ، رستوران و هتلداري

[92-10]
فصل 11 - حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات

[11ـ 92]
فصل 12 - بازارهاي مالي

[12ـ 92]
فصل 13 - امور قضايي

[13ـ 92]
فصل 14 - بهزيستي و تأمين اجتماعي

[14ـ 92]
فصل 15 - آموزش

[15ـ 92]
فصل 16 - بهداشت و درمان

[16ـ 92]
فصل 17 - فرهنگ ، ورزش و گردشگري

[17ـ 92]
فصل 18 - عمران شهري

[18ـ 92]
فصل 19 - بودجه عمومي

[19ـ 92]
فصل 20 - هزينه و درآمد خانوار

[20ـ 92] 

فصل 21 - شاخص هاي قيمت

[21ـ 92]
فصل 22 - حساب هاي استاني

[22ـ 92]
نمايه ي موضوعي

[نمايه]
فهرست منابع و مآخذ

[منابع]
فهرست جداولفهرست مندرجات
فهرست نقشه ها
مشخصات
فهرست نمودارها
 

 


سالنامه آماري استان لرستان

فهرست

1387

1388

1389

1390

1391

پيشگفتار

پيشگفتار

پيشگفتار

پيشگفتار

فصل 1 - سرزمين و آب و هوا

[1-87]

[1-88]

[1-89]

[1-90]

[1-90]

فصل 2 - جمعيت

[2ـ 87]

[2-88]

[2-89]

[2-90]

[2-91]

فصل 3 - نيروي انساني

[3ـ 87]

[3-88]

[3-89]

[3-90]

[3-91]

فصل 4 - كشاورزي ، جنگلداري و شيلات

[4ـ 87]

[4-88]

[4-89]

[4-90]

[4-91]

فصل 5 - معدن

[5ـ 87]

[5-88]

[5-89]

[5-90]

[5-91]

فصل 6 - نفت و گاز

[6ـ 87]

[6-88]

[6-89]

[6-90]

[6-91]

فصل 7 - صنعت

[7ـ 87]

[7-88]

[7-89]

[7-90]

[7-91]

فصل 8 - آب و برق

[8ـ 87]

[8-88]

[8-89]

[8-90]

[8-91]

فصل 9 - ساختمان و مسكن

[9ـ 87]

[9-88]

[9-89]

[9-90]

[9-91]

فصل 10 - بازرگاني ، رستوران و هتلداري

[10ـ 87]

[10-88]

[10-89]

[10-90]

[10-91]

فصل 11 - حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات

[11ـ 87]

[11-88]

[11-89]

[11-90]

[11-91]

فصل 12 - بازارهاي مالي

[12ـ 87]

[12-88]

[12-89]

[12-90]

[12-91]

فصل 13 - امور قضايي

[13ـ 87]

[13-88]

[13-89]

[13-90]

[13-91]

فصل 14 - بهزيستي و تأمين اجتماعي

[14ـ 87]

[14-88]

[14-89]

[14-90]

[14-91]

فصل 15 - آموزش

[15ـ 87]

[15-88]

[15-89]

[15-90]

[15-91]

فصل 16 - بهداشت و درمان

[16ـ 87]

[16-88]

[16-89]

[16-90]

[16-91]

فصل 17 - فرهنگ ، ورزش و گردشگري

[17ـ 87]

[17-88]

[17-89]

[17-90]

[17-91]

فصل 18 - عمران شهري

[18ـ 87]

[18-88]

[18-89]

[18-90]

[18-91]

فصل 19 - بودجه عمومي

[19ـ 87]

[19-88]

[19-89]

[19-90]

[19-91]

فصل 20 - هزينه و درآمد خانوار

[20ـ 87]

[20-88]

[20-89]

[20-90]

[20-91]

فصل 21 - شاخص هاي قيمت

[21ـ 87]

[21-88]

[21-89]

[21-90]

[21-91]

فصل 22 - حساب هاي استاني

[22ـ 87]

[22-88]

[22-89]

[22-90]

[22-91]

نمايه ي موضوعي

[نمايه]

[نمايه]

[نمايه]

[نمايه]

[نمايه]

فهرست منابع و مآخذ

[منابع]

[منابع]

[منابع]

[منابع]

[منابع]

فهرست جداول

[جداول]

[جداول]

[جداول]

فهرست مندرجات

[مندرجات]

[مندرجات]

[مندرجات]

فهرست نقشه ها

[نقشه ها]

[نقشه ها]

[نقشه ها]

مشخصات

[مشخصات]

[مشخصات]

[مشخصات]

فهرست نمودارها

[نمودارها]

[نمودارها]

[نمودارها]


سالنامه آماري استان لرستان

فهرست

1383

1384

1385

1386

فصل 1 - سرزمين و آب و هوا

[1ـ 85]

فصل 2 - جمعيت

[2ـ 83]

[2ـ 84]

[2ـ 85]

[2-86]

فصل 3 - نيروي انساني

[3ـ 83]

[3ـ 84]

[3ـ 85]

[3ـ 86]

فصل 4 - كشاورزي ، جنگلداري و شيلات

[4ـ 83]

[4ـ 84]

[4ـ 85]

[4ـ 86]

فصل 5 - معدن

[5ـ 83]

[5ـ 84]

[5ـ 85]

[5ـ 86]

فصل 6 - نفت و گاز

[6ـ 83]

[6ـ 84]

[6ـ 85]

[6ـ 86]

فصل 7 - صنعت

[7ـ 83]

[7ـ 84]

[7ـ 85]

[7ـ 86]

فصل 8 - آب و برق

[8ـ 83]

[8ـ 84]

[8ـ 85]

[8ـ 86]

فصل 9 - ساختمان و مسكن

[9ـ 83]

[9ـ 84]

[9ـ 85]

[9ـ 86]

فصل 10 - بازرگاني ، رستوران و هتلداري

[10ـ 83]

[10ـ 84]

[10ـ 85]

[10ـ 86]

فصل 11 - حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات

[11ـ 83]

[11ـ 84]

[11ـ 85]

[11ـ 86]

فصل 12 - بازارهاي مالي

[12ـ 83]

[12ـ 84]

[12ـ 85]

[12ـ 86]

فصل 13 - امور قضايي

[13ـ 83]

[13ـ 84]

[13ـ 85]

[13ـ 86]

فصل 14 - بهزيستي و تأمين اجتماعي

[14ـ 83]

[14ـ 84]

[14ـ 85]

[14ـ 86]

فصل 15 - آموزش

[15ـ 83]

[15ـ 84]

[15ـ 85]

[15ـ 86]

فصل 16 - بهداشت و درمان

[16ـ 83]

[16ـ 84]

[16ـ 85]

[16ـ 86]

فصل 17 - فرهنگ ، ورزش و گردشگري

[17ـ 83]

[17ـ 84]

[17ـ 85]

[17ـ 86]

فصل 18 - عمران شهري

[18ـ 83]

[18ـ 84]

[18ـ 85]

[18ـ 86]

فصل 19 - بودجه عمومي

[19ـ 83]

[19ـ 84]

[19ـ 85]

[19-86]

فصل 20 - هزينه و درآمد خانوار

[20ـ 83]

[20ـ 84]

[20ـ 85]

 [20-86]

فصل 21 - شاخص هاي قيمت

[21ـ 83]

[21ـ 84]

[21ـ 85]

[21-86]

فصل 22 - حساب هاي استاني

[22ـ 83]

[22ـ 84]

[22ـ 85]

[22-86]

نمايه ي موضوعي

[نمايه]

[نمايه]

[نمايه]

[نمايه]

فهرست منابع و مآخذ

[نمايه]

[منابع]

[منابع]

[منابع]

  
تاریخ به روز رسانی: 1394/01/24
Powered by DorsaPortal