دفتر آمار و اطلاعات و GIS
بخش آموزش
وضعيت آموزش عالي استان لرستان


طبق آخرين اطلاعات ثبت شده تعداد كل دانشجويان استان در سال تحصيلي 87-1386 حدود 57174 نفر بوده كه از اين تعداد 3/46 درصد مرد و مابقي 7/53 درصد زن بوده اند . تعداد كل دانشجويان سال تحصيلي 87-1386 نسبت به سال قبل از آن حدود 6 درصد افزايش يافته است . در حال حاضر سهم دانشجويان استان لرستان از دانشجويان كل كشور برابر 54/3 درصد است .

آمارها نشان مي دهند كه در سال تحصيلي 87-1386 ، از كل دانشجويان استان حدود 3/52 درصد در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و مابقي يعني 7/47 درصد در دانشگاهها ي آزاد اسلامي استان مشغول تحصيل اند .

از كل دانشجويان استان ، حدود 9/31 در مقطع تحصيلي كارداني ، 2/66 درصد در مقطع تحصيلي كارشناسي ، 2/1 درصد در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و كمتر از 7/0 درصد در مقطع تحصيلي دكتراي حرفه اي و تخصصي اشتغال دارند.

مقايسه ارقام دانشجويان سال هاي اخير ، حاكي از اين مطلب است كه شمار دانشجويان پسر و مقاطع تحصيلي بالاتر روندي صعودي دارد .
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal