دفتر آمار و اطلاعات و GIS
نيروي انساني


بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 بالغ بر 1453019نفر يعني معادل 6/84 درصد جمعيت استان را افراد 10 ساله و بيشتر تشكيل داده اند .

كه از اين تعداد 584270 نفر به عبارتي 2/40 درصد فعال از نظر اقتصادي هستند و مابقي جمعيت غير فعال مي باشند .

از مجمع جمعيت فعال استان بالغ بر 103000 نفر يعني حدود 6/17 درصد زن و بيش از 4/83 درصد مرد هستند.

تعداد حدود 90000 نفر از جمعيت فعال استان يعني جيزي حدود 17 درصد را جمعيت بيكار و بالغ بر 494000 نفر يعني حدود 83 درصد را شاغلين تشكيل مي دهند.

از مجموع جمعيت بيكار استان تعداد بالغ بر 35000 نفر زنان فعالي هستند كه خود را جوياي كار معرفي نموده اند و مابقي يعني حدود 55000 نفر ديگر مردان بيكار جوياي كار هستند.

به عبارتي اگر زنان در جستجوي كار را در اولويت دوم اقتصادي از نظر معيشت قرار داده و در واقع مردان را ملاك بيكاري استان قرار دهيم به عبارتي نرخ بيكاري مردان استان 5/11 درصد و نرخ بيكاري زنان استان بالغ بر 9/33 درصد هستند كه در واقع مي توان گفت اغلب دختران بين 23 تا 28 ساله اي هستند كه از دانشگاه فارع التحصيل شده و جوياي كار در بازار كاملا محدود كاري استان قرار دارند.

نرخ مشاركت اقتصادي در استان لرستان 8/36 درصد است كه اين رقم براي مردان 4/60 و براي زنان 0/13 درصد است.

سهم اشتغال استان از كل بازار كار به ترتيب :

دربخش كشاورزي: 25 درصد

در بخش صنعت و ساختمان: 21 درصد و

در بخش خدمات : 54 درصد مي باشد .

روند تغييرات سهم نيروي كار استان نشان مي دهد كه سهم بخش كشاورزي رو به كاهش و از طرف ديگر در بخش خدمات روبه تزايد است.در بخش نيروي انساني در حال آموزش (دانشجويان )نگاهي به روند اين تعداد در سي سال گذشته نشان مي دهد كه بخش عظيمي از نيروي در حال تحصيل آماده ورود به بازار كار استان هستند كه بايستي براي آن ها فكري انديشيده شود.

روند شمار دانشجويان لرستان از سال 1355 لغايت 1387
 

رديف

سال

شمار دانشجويان استان لرستان ( نفر )

1

1355

535

2

1357

840

3

1365

1756

4

1375

15428

5

1385

51041

6

1387

52000

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal