دفتر آمار و اطلاعات و GIS
عشاير طوايف و ايلات
عشاير كوچنده به مردمي گفته مي شود كه ساختار قبيله اي دارد ،‌از راه دامپروري امرار معاش مي كنند و دائماً در حال كوچ هستند . در زندگي عشايري هر فرد خود و خانواده اش را متعلق به طايفه مي داند و به آن افتخار مي كند . عشاير در قالب ايلات و طوايف به ييلاق و قشلاق مي پردازند يا به عبارتي ديگر به دنبال آب و هواي معتدل و چراگاه دائماً كوچ مي كنند .

در زمان هاي قديم و قبل از آنكه بشر بتواند با ساختن سرپناه خود و دام هايش را از گزند سرما و گرما حفظ كند ، از طريق كوچ كردن ( زمستان ها به مناطق گرمتر و تابستان ها به مناطق سردسير ) به اين مهم مي پرداختند كم كم كه بشر به سوي تمدن رفت بسياري از آنها در مناطق آباد سكني گزيدند كه شهرها بوجود آمدند و بسياري ديگر در دسته هاي با جمعيت كمتر در مناطق روستايي ساكن شدند . امروزه تعداد عشاير كوچ رو بسيار كاهش يافته و روز به روز نيز از تعداد آنها كاسته مي شود .

استان لرستان از جمله استانهاي كشور است كه داراي عشاير كوچنده اند . طبق سرشماري عشاير كوچنده 1387 عشاير ييلاقي بالغ بر 14638 خانوار با جمعيت 83690 نفر و عشاير قشلاقي نيز بالغ بر 11200 خانوار با جمعيت 63737 نفر مي باشد . عشاير ييلاقي استان از نظر تعداد خانوار 6.88 درصد كل كشور و از نظر جمعيت 7.05 درصد از جمعيت عشايري كل كشور را به خود اختصاص داده است .

عشاير قشلاقي نيز از نظر تعداد خانوار 5.27 درصد از عشاير قشلاقي كل كشور و از نظر جمعيت نيز 5.37 درصد عشاير قشلاقي كل كشور را به خود اختصاص داده است .

طولاني ترين مسير ييلاقي از شمال دزفول تا شمال اليگودرز و طولاني ترين مسير ييلاقي از اطراف سراب گاماسياب در شرق نورآباد تا چل و جايدر در اطراف دره شهر مي باشد .

عشاير بختياري ( ايل مميوند) در مسير شمال اليگودرز تا شمال دزفول در كوچ بسر مي برند در مسير سراب گاماسياب تا چل و جايدر ( اطراف دره شهر ) عشاير كاكولوند از ايل حسنوند در ييلاق و قشلاق هستند .

جمعيت عشاير ييلاقي و قشلاقي در استان مساوي نيستند و تعداد عشاير قشلاقي از ييلاقها كمتر است و اين بدان علت است كه تعدادي از عشاير كوچنده در سالهاي اخير نيمه كوچ رو شده اند و به عبارتي زمان قشلاق را در روستاهاي نزديك ييلاق سپرس مي كنند و در بهار و تابستان دام هاي خود را به مراتع ييلاقي مي برند اين عشاير ذخيره علوفه زمستاني را خريداري نموده و زمستان دام هاي خود را در استبل هايي كه در روستاها احداث نموده اند نگهداري كرده و فقط مسير كوتاهي را براي ييلاق طي مي كنند اين مسير به ندرت به 20 كيلومتر مي رسد .

شهرستان اليگودرز با داشتن 4569 خانوار ييلاقي و 2848 خانوار قشلاقي بيشترين تعداد خانوارهاي عشاير كوچنده را به خود اختصاص داده و شهرستان ازنا با داشتن 344 خانوار عشاير ييلاقي و 48 خانوار عشاير قشلاقي كمترين تعداد كوچ رو را به خود اختصاص داده است .
مهمترين عشاير استان عبارتند از طوايف ايل بختياري ، طوايف ايل حسنوند ، طوايف ايل بيرانوند ، طوايف ايل دلفان و ايل دريكوند و چند طايفه مستقل مانند سادات آهوقلندر و كوليوند . علاوه بر عشاير استان عشاير تركاشوند نيز كه ييلاق و قشلاق بسيار طولاني تر از عشاير استان دارند وارد استان شده و در مسير كوچ قرار مي گيرند ،‌اين عشاير از اطراف دهلران تا شهرستان هاي ملاير و نهاوند در ييلاق و قشلاق به سر مي برند .
تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
Powered by DorsaPortal